Проекти

I-ви проект 28.11.2012г.-

От днес 28.11.12г. IЖ клас започва работа по своя първи проект с работно заглавие "Приятелство- що е това?"

 

"Приятелство - що е това?"

1. Запознаване с темата и същността на проекта, с етапите на работа и продукта, който ще направим и представим;

2. Разпределение по екипи - 4екипа * 6 деца

3. Поставяне на I задача:

  • учениците (с помощ от родителите) да подберат приказка по  темата;

4. Следващи задачи:

  • прочит на приказките в клас;
  • устен преразказ на откъси от приказките;
  • илюстрация по избрана приказка;
  • Пословици и поговорки;
  • задачи за приятели
  • др.

5. Продукт -  Всеки екип ще направи  своя Голяма книга за приятелството

6. Представяне пред родителите


За връзка

Венелина Буланова

0899 893088


Теми от състезания по математика Iклас

Линк за публичен достъп:

https://dox.bg/files/dw?a=6cdc2a72ea

 Tеми от състезанията "Всезнайко" ,"Обичам те българска реч" и математически състезания.

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!334

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!342

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!338

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!354